2024 İLK 4 AYLIK DÖNEMİNİN BELİRLİ TÜRK MEVZUATSAL DEĞİŞİKLİKLERİ ve BAZI HATIRLAMALAR

Yayınlama: 10.07.2024
A+
A-

Dergimizin bu sayısında, 2024 ilk 4 aylık dönemindeki belirli Türk mevzuatsal değişiklikleri ile bazı hatırlatmalar, iş ortaklarımız ve şirketimiz özelinde özetlenmeye çalışılmıştır.

 

8703.80.10.00.21 GTİP Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar,

8703.80.10.00.29 GTİP Diğerleri,

8703.80.10.00.39 GTİP Diğerleri,

 

Cins ürünlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranılması şeklinde 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan düzenleme ile İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekli kılınmıştır.

 

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;

 

  1. a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımına ilişkin M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında, diğerleri için TS 11921 standardında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

 

  1. b) Elektrikli araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

 

  1. c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

 

ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

 

  1. d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

 

Koşullarının bir arada sağlanması mecburiyeti üçüncü ülke menşeli sadece elektrik motorundan tahrikli oto ithalini adeta imkânsız hâle getirmiştir.

 

Zira ve en önemlisi, “TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması” şartının yerine getirilmesini sağlayacak yani söz konusu belgeyi düzenleyecek okul/kurs veya benzeri oluşum, günümüz itibariyle dahi henüz oluşturulmamıştır. İlaveten ufukta da böyle bir oluşumun izleri görülememektedir.

 

 

 

Tüm bunların yanı sıra, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından aynı Bakanlık Gümrükler Genel Müdürlüğüne, ’29.12.2023 tarihinden önce faturası düzenlenmiş olmakla birlikte 31.05.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış 8703.80 (diğer taşıtlar/sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar) için belirli koşullarla 31.05.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) İzin Belgesi aranmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi tescilime izin verilmesinin uygun görüldüğü’ bildirilmiş ise de Gümrükler Genel Müdürlüğünün bu hususu uygulayıcı gümrük müdürlüklerine ilettiğine ve BİLGE Sisteminde de bu doğrultuda düzenleme yapıldığına dair bir ize 10.05.2024 itibariyle rastlanılamamıştır.

 

İkinci önemli husus, İndirilemeyecek Gümrük KDV’ si + Gecikme Zammının KDV’ si + TP1 Tespit Kodu + Vadeli İthalattaki Kur Farkının KDV’ si şeklinde özetlenebilecek konudur.

 

Buna göre:

 

  1. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının 24.11.2023 tarihinde sonlandırılmasını izleyen ve günümüze kadar gelen dönemde uygulamayı yönlendirmek üzere hiçbir resmî açıklama ve yönlendirmenin yapılmamasının yanı sıra gümrük ve maliye sistemlerinin entegre edilerek tatbikatın kolaylaştırılmamasıdır.

 

  1. Dahilde İşleme veya Geçici İthalat Rejimlerinden Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine dönüşümde gecikme zammı oluştuğu ve bunun KDV’ sinin ödenmesi gereklidir talimatının maliye idaresi paralelinde gümrük idaresi tarafından da teyit olunmasına rağmen operasyonel işlemde tek düzeliği sağlayacak düzenleme gerçekleşmedi.

 

  1. Kapanmış beyannamelerde 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 4’üncü maddesinde sayılan Ticaret Politikası Önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının TP1 kodu ile YGM tarafından tespiti için, iş sahiplerini ve gümrük müşavirliği camiasını bağlayan/ilgilendiren tebliğ 11.01.2024 günlü, 32426 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı ve aynı günde de yürürlüğe girdi. Ancak bugüne kadar sistem buna göre ayarlanmadığı ve işleyişi sağlayacak genelge yayınlanmadığından dolayı karar ve işlemler adeta askıda kaldı.

 

  1. Vadeli İthalattaki Kur Farkının KDV’ sinde de durum aynıdır.

 

Bu hususların ayrıntılarına ilişkin makale dergimizde yer almış durumdadır.

 

Bir başka husus, geçmişten günümüze; ithalat- ihracat rejimleri ile bağlılarının, gümrük ve ilave gümrük vergileri ile gümrük tarifelerinin- para cezası limitleri ile diğer mali unsurların ve gümrük uygulamalarına ilişkin belirli hususların, ürün güvenliği mevzuatının, sanayici üretim girdisi muafiyetinin, damga vergileri ile harç oranlarının, ithali aslında gümrük vergisine tâbi olmakla birlikte yüksek teknoloji mahsulü olmaları nedeniyle bu vergilerin askıya alınması veya kota ve tarife kontenjanı uygulamalarının, alışılmış olduğu üzere her yıl yeniden düzenlenerek yayınlanmış olmasıdır.

 

Öte yandan, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında, hak sahiplerine sistemsel kolaylıklar sağlanmıştır. (TB GGM 11.01.2024 günlü, 92321166 sayılı yazı) (AYGEN Mevzuat Duyurusu: 15.01.2024/23226)

 

A.TR Dolaşım Belgesi’nin 4 no.lu hanesinde bulunan “Avrupa Ekonomik Topluluğu” ibaresi “Avrupa Topluluğu” olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, ihracatta MEDOS veya benzeri sistemlerde düzenlenen A. TR Dolaşım Belgelerinin AB’ deki alıcılara gönderilecek çıktılarının gümrük idaresi tarafından onaylı olması koşulu getirilmiştir.

 

YYS sahibi otomotiv sanayicilerine üretimin girdisi olan ambalaj maddeleri açısından getirilen kolaylığa ilişkin ilgi Direktörlerimizden Gümrük Müşaviri Nedim LAMA katkılı duyuruya bağlı olarak,

 

Öncelikle, 1067 kodlu TPS-Geçici İthalat İzninden,

 

Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren ihracatçı ve aynı zamanda üretici niteliğini haiz firmaların üretim ve montaj amaçlı ithal edilen eşyasının (girdilerin) taşınmasında kullanılan ambalaj maddelerinin geçici ithalat işlemleri için, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi iş ortaklarımıza belirli koşullarla kolaylık sağlanmıştır. (15.02.2024 günlü, 23405 sayılı AYGEN Mevzuat Duyurusu)

 

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Kore Gümrük İdaresi Arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme” nin sistemsel işleyişinde Türk ihracatçıların lehine düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

 

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından düzenlenen ve onaylanan 1101 kodlu TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi başvuruları E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi linkinden gerçekleştirilecek ve iletilen başvurular Millî Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Gümrük antrepo rejimi ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen alım-satım sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yapılması serbest bırakılmıştır.

 

Son olarak bu dönemde bilindiği üzere İsrail ile direkt veya dolaylı ticaret belirli koşullar gerçekleşene değim geçici olarak yasaklanmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Saygılarımızla.

Gümrük Müşaviri / Danışman
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.