Kredi Kartı ile Yapılan Ödemede KKDF Doğar Mı?

Yayınlama: 16.06.2022
A+
A-

              

Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF), geçmişi itibarıyla yakın geçmişte oluşturulan bir fondur. 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kararının 1. Maddesinde belirtildiği üzere; Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı madde II-b, c fıkralarına dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu” kurulmuştur. 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır. Bu bağlamda söz konusu kesinti, eşyanın satış faturası üzerinden yapılmaktadır.

               Peki, kredi kartı ile yapılan ödemelerde KKDF doğar mı?

               Bilindiği üzere ”kredi kartı ile ödeme “ şeklinde bir ödeme şekli bulunmamaktadır. Kredi kartı ile ödeme gerekli şartları taşıması halinde peşin ödeme şekillerinin versiyonlarından biri olarak değerlendirilebilir.

               Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09/09/2014 / 2591454 tarihli/sayılı tasarruflu yazısı bulunmaktadır. Mezkur yazıda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 11/08/2014 tarihli ve 81651 sayılı yazı referans alınmış ve aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

               “(…) gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde), ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan eşyanın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, “Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer  yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre,

  1. İthalat bedeline ilişkin ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idaresine tevsik edilmesi mümkün olamayacağından ödemesi kredi kartıyla yapılacak ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir(…)”

Yukarda bahsi geçen konuda kartı ile yapılan ödemenin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesinin mümkün olmayacağı ön koşulu ile hareket edildiğinden KKDF’ye tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Ancak Maliye Bakanlığı’nın 29.06.2015 tarihli yazısında bu ön koşul ile hareket etme hatasından döndüğü, ve “İthalat bedeline ilişkin ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idaresine tevsik edilmesi mümkün olamayacağından ödemesi kredi kartıyla yapılacak ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir(…)” ibaresini kaldırarak durumu güncellemiştir.

Hal böyle iken; söz konusu duruma ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce herhangi bir tasarruflu yazının yazılmadığı anlaşılmakla birlikte; kanaatimizce Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son yazısına iştirak edilmiştir.

Bu konuda belirsiz olan bir diğer husus ise; bankaca verilen yazının formatının ne şekilde olacağıdır. Bu konuda ayrıca bir değerlendirme yapılarak örnek yazı şeklinin belirlenmesi yerinde olacağı düşünülmektedir. Kanaatimizce kredi kartı ile alışverişe konu eşyaya isabet eden tutarın ilgilinin döviz tevdiat hesabından çekildiğine ilişkin bilgileri içeren bir yazının varlığı ve ayrıca bu ödemenin de beyanname tescil tarihinden önce veya beyanname tescil tarihinde gerçekleştiği ifadelerinin varlığı ile açıklığa kavuşturulmuş olacaktır.

Dolayısıyla Kredi kartı ile yapılan bir ödemeye konu eşya ithalatında, yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin gümrük idaresine tevsiki halinde KKDF doğmayacaktır.

01.03.1991 Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa/Gemlik'te tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne başladı ve 2014 yılında mezun oldu. 2016 yılı itibarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda Müfettiş olarak çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında bakanlık ismi değiştirilerek Ticaret Bakanlığı/Ticaret Müfettişi olarak devam etmiştir. 2021 aralık ayı itibarıyla Ticaret Müfettişliği görevinden istifa ederek, bundan sonraki kariyerine özel sektörde devam etme kararı almıştır. Hali hazırda Aygen Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. firmasında Mevzuat ve Yasal Uyum Müdürü olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında " Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Yetki Devri Örneği Olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün İncelenmesi" isimli Yüksek Lisans çalışmasını yürütmektedir.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.